NORSK FRILUFTSLIV riktig

Friluftrådenes Landsforbund har et godt samarbeid med Norsk Friluftsliv som er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 940 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.

NORSK FRILUFTSLIV arbeider for
– et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.
– å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.
– helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.
-å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

ORGANISERING
Årsmøtet, med representanter fra medlemsorganisasjonene, er Norsk Friluftslivs øverste myndighet. Det fastsetter bl.a. langtidsplaner og velger styret. Styret leder Norsk Friluftslivs drift, gjennomfører årsmøtets vedtak og disponerer organisasjonens midler i overensstemmelse med mål og handlingsplan. Administrasjonen ledes av generalsekretær, har fire faste årsverk, forestår daglig drift og gjennomfører styrets vedtak. Generalsekretærene i medlemsorganisasjonene møtes jevnlig, og fungerer som et rådgivende organ for generalsekretæren i Norsk Friluftsliv i friluftspolitiske saker.

HOVEDMÅLene er 
-Bedre økonomiske rammebetingelser for organisasjonene
-Friluftslivets år et nasjonalt løft for friluftslivet
-Allemannsretten er kjent og styrket i samfunnet
-Anerkjennelse av friluftslivets og naturgrunnlagets betydning for kultur, natur og folkehelse
-Større politisk gjennomslag i viktige friluftspolitiske saker

OPPGAVER
-fordeler offentlige prosjektmidler til organisasjoner, og rapporterer til myndigheter på bruken av disse
-initierer prosjekter som kan fremme friluftsliv og faglig kunnskap
-publiserer rapporter, undersøkelser og friluftspolitiske nyheter
-avgir høringsuttalelser i nasjonale viktige saker
-samarbeider med myndigheter om utvikling av friluftspolitikk
-har nær dialog med partier og andre interessegrupper
-er sekretariat for Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) og Friluftslivets år