1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Friluftsrådenes Landsforbund
(Vedtatt på stiftelsesmøte 30. juni 1986, og sist endret på årsmøte 1. juni 2023)
Her kan du også laste de ned i en pdf (åpnes i nytt vindu)

§ 1. Formål
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for de interkommunale friluftsrådene. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. FL er et eget rettssubjekt og en frittstående enhet.

§ 2. Medlemskap
Alle interkommunale friluftsråd som har minst 2 kommuner som medlemmer, kan være medlem av landsforbundet. Hvert friluftsråd beholder sin organisasjonsmessige, økonomiske og arbeidsmessige selvstendighet. Styret godkjenner opptak av nye medlemmer. Friluftsråd som ikke fyller sine kontingentforpliktelser eller fyller kriteriene for å motta administrasjonstilskudd som interkommunalt friluftsråd, kan strykes som medlem av årsmøtet.

§ 3. Organisasjon
FLs faste organer er årsmøtet, styret og administrasjonen.

§ 4. Årsmøte
Årsmøtet er FLs øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 måneders varsel. Årsmøtet skal primært arrangeres som fysisk møte, men styret har fullmakt til å innkalle til fjernmøte. Årsmøtet skal arrangeres enten som fysisk møte eller fjernmøte. Styret foreslår ny valgkomite. Forslag til årsmøtet kan fremmes av medlemsfriluftsrådene med minst 2 måneders varsel. Saksutredning og forslag til vedtak skal sendes rådene senest 1 måned før årsmøtet.

Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta også å behandle saker som legges fram etter den fastsatte frist. Andre saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Sammensetning og representasjon
Årsmøtet består av styret og utsendinger fra rådene. Alle råd kan oppnevne 3 utsendinger med stemmerett. Friluftsråd som har 11-20 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 1 utsending, friluftsråd som har 21-30 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 2 utsendinger og friluftsråd som har 31 og flere medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 3 utsendinger.

Når et råd oppnevner 3 utsendinger, skal begge kjønn være representert, når en oppnevner 4 eller 5 utsendinger skal det være minst 2 av hvert kjønn og når en oppnevner 6 utsendinger skal det være 3 av hvert kjønn. Oppnevnelsen meldes skriftlig seinest 1 uke før årsmøtet. I tillegg har rådene anledning til å oppnevne utsendinger med observatørstatus.

 Årsmøtet behandler
1. Styrets årsmelding og regnskap for foregående år.
2. Budsjett og arbeidsplan for kommende år
3. Saker som er fremmet i samsvar med vedtektene
4. Valg. Årsmøtet velger:
a) Leder
b) Nestleder
c) 3 styremedlemmer
d) Inntil 3 varamedlemmer til styret
e) Revisor. Det velges registrert revisor.
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer. Begge kjønn skal være representert.

§ 5. Valgene
1. Valgene under § 4, pkt a, b og c gjelder for 2 år av gangen. Nestleder og ett styremedlem står på valg etter første år, styremedlemmet etter loddtrekning. Styremedlemmer kan ha maksimal sammenhengende funksjonstid på 6 år. Dersom styremedlem eller nestleder velges som styreleder, kan likevel vedkommende ha en funksjonstid på inntil 6 år som styreleder. Varamedlemmer står på valg hvert år.

2. Valgkomite velges for 1 år, med maksimal sammenhengende funksjonstid på 6 år.

3. Styret, inklusiv varamedlemmer til styret, og valgkomiteen kan ikke velges blant de ansatte i medlemsfriluftsrådene.

4. Alle valg der det er flere kandidater, eller om noen krever det, skal foretas skriftlig, og foregår ellers ved handsopprekking. Alle valg avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres valget med loddtrekning.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel når årsmøtet eller styret vedtar det, eller når minst halvparten av friluftsrådene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal primært arrangeres som fysisk møte, men styret har fullmakt til å innkalle til fjernmøte. Ekstraordinært årsmøte skal arrangeres enten som fysisk møte eller fjernmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 7. Styret
Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer. Styret leder FLs arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. Styret avgjør om møtene arrangeres som fysiske møter, fjernmøter eller som en kombinasjon. Styret kommer sammen minst fire ganger hvert år, eller så ofte lederen eller tre av styrets medlemmer finner det formålstjenlig. Det er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede, deriblant leder eller nestleder. Godkjent protokoll fra styremøtene skal sendes rådene til underretning etter hvert møte.

Sammensetning av styret
Friluftsrådene fremmer forslag til kandidater til verv i FL. Forslag skal fremmes for valgkomiteen minst 2 måneder før årsmøtet. Valgkomiteen kan også foreslå kandidater på eget initiativ. Begge kjønn skal være representert i styret med minst 2 personer. For øvrig skal styret være bredt sammensatt med hensyn til bl.a. geografisk tilhørighet. Varamedlemmene velges i rangert rekkefølge. Begge kjønn skal være representert blant varamedlemmene.

§ 8. Administrasjon
1. FL skal ha administrasjon med daglig leder
2. Styret ansetter daglig leder.
3. Daglig leder skal ha sekretærfunksjon for årsmøtet og styret, sørge for at årsmøtets og styrets vedtak blir gjennomført og sørge for løpende drift av FL.

§ 9. Utmelding
Dersom et friluftsråd ønsker å melde seg ut, kan det skje etter gyldig vedtak så snart inneværende års kontingent er betalt og med virkning fra 31. desember det året utmelding vedtas. Et medlem som melder seg ut, har ikke krav på noen del av FLs eiendeler.

§ 10. Vedtektsendringer
Vedtak om endring av FLs vedtekter krever 2/3 flertall.

§ 11. Oppløsning
Med 2/3 flertall i 2 på hverandre følgende år, kan årsmøtet vedta å oppløse FL. Blir oppløsning vedtatt, skal FLs midler brukes til beste for friluftslivet.