1. Hjem
  2. Om oss
  3. Vedtekter

Vedtekter

 

 

Vedtatt i Midt- Tromstinget 24.februar 2006. Endret i Midt- Troms regionråd 15. februar 2010 og i Midt-Troms regionråd 3.april 2017

 

§1 Formål

Friluftsrådet skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for:

a)      økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet

b)      sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter

 

Friluftsrådet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre prosjektrettede oppgaver.

 

§ 2 Medlemmer

Alle kommunene i Midt-Troms regionråd er medlemmer i Midt-Troms friluftsråd. Medlemmene oppnevner en representant hver med vararepresentant. Dette utgjør friluftsrådet (styret). Representant og vararepresentant skal være av motsatt kjønn. Det skal tilstrebes en representant i friluftsrådet som er mest mulig likt fordelt mellom kjønnene. Valgperioden følger kommunestyreperioden. 

 

§ 3 Organisering

Midt- Troms friluftsråd er et underutvalg av Midt- Troms regionråd. Regionrådet er friluftsrådets årsmøte og høyeste myndighet. Friluftsrådet kan opprette arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer. Friluftsrådets administrasjon er underlagt regionrådets administrasjon og kan tillegges innstillingsrett til friluftsrådet og arbeidsutvalg. Friluftsrådets virksomhet skal skilles fra regionrådets øvrige virksomhet ved eget regnskap, årsmøteprotokoll, årsmelding og møteprotokoller, jfr §§ 4 og 5. 

 

§ 4 Møter

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni.

Årsmøtet utgjøres av Midt-Troms regionråd. Friluftsrådets medlemmer kan delta med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Årsmøtet skal innkalles med minst 3 ukers varsel og skal blant annet:

        a) Godkjenne innkalling og saksliste

        b) Godkjenne årsmelding

        c) Godkjenne regnskap

        d) Vedta arbeidsprogram for påfølgende år

        e) Vedta budsjett

        f) Fastsette kommunal medlemskontingent for påfølgende år

        g) Behandle innkomne saker

 

Revisjon foretas av verskommunen for sekretariatet (i dag Bardu kommune).

 

§ 5 Friluftsrådet

Friluftsrådet (styret) møtes 2 - 4 ganger i året, eller når leder eller minst 2 av medlemskommunene krever det. Friluftsrådet er ansvarlig for virksomheten mellom årsmøtene. Dette innebærerå:

a) løse oppgavene i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak

b) lede driften og stå økonomisk ansvarlig

c) velge leder og nestleder

d) avgjøre behov for opprettelse av arbeidsutvalg og velge eventuelle medlemmer til arbeidsutvalg

d) ansettelse av administrativ ledelse

 

Funksjonstid for leder, nestleder og eventuelle medlemmer i arbeidsutvalg er 2 år. Unntatt er funksjonstid for nestleder i første valgperiode som er 1 år. 

 

Friluftsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes ved alminnelig flertall og ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

 

Det føres møteprotokoll fra møtene. 

 

§ 6 Kontingent

§ 6 Kontingent 

Kontingent blir fastsatt av årsmøtet for påfølgende år.

Kontingenten fastsettes etter to kriterier:

 

a)Kontingenten fastsettes som en fast sum pr innbygger i den enkelte kommune basert på innbyggertall pr. 1/1 foregående år.

b)Ved vedtak om uforandret medlemskontingent fra ett år til et annet jfr pkt a) vil kontingenten uansett automatisk bli oppregulert jfr. deflator.

 

Ny sats for medlemskontingent fastsettes på årsmøtet i 2018 og blir gjeldende fra 2019.

 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når friluftstådet eller minst 2 av kmedlemskommunene krever det. Innkalling og saksliste skal være utsendt med minst 2 ukers varsel.

 

§8 Vedtektsendring

Vedtektene kan bare endres på årsmøtet. Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

 

§9 Utmelding

Medlemskommunene må vise til kommunestyrevedtak om utmelding. Medlemskontingent skal betales for det året utmeldingen er gjort. Utmelding må skje senest to måneder i forkant av avhodelse av ordinært årsmøte med virkning tidligst påfølgende kalenderår.

Medlem som melder seg ut av friluftsrådet har ikke krav på noen av friluftsrådets aktiva.

 

§ 10 Oppløsning

Oppløsning av friluftstådet kan bare skje på ordinært årsmøte. Sak om oppløsning skal være oppført på utsendt saksliste. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall. Ved oppløsning gjelder kommunelovens regler for fordeling av friluftsrådets eiendeler og forpliktelser.